• หน้าแรก
  • รวมรูปภาพ
  • คำขวัญวันเด็ก
  • คำขวัญ ๗๗ จังหวัด
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
ประวัติความเป็นมา
            ประวัติความเป็นมาของการก่อพระเจดีย์ทรายเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังแคว้นโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศลชักชวนพุทธบริษัทบริวารชายหญิงสร้างและก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อต้อนรับองค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า อธิษฐานเป็นพุทธบูชา มีการปักธงทิว และปักฉัตร 4 ทิศ 9 ชั้น เป็นพุทธบูชาเช่นกัน
     
การก่อเจดีย์ทราย
            โดยทั่วไปประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายจะทำในว้นใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน โดยการขนทรายมาก่อเป็นรูปเจดีย์หรือสัตว์ต่างๆ ปักธงหลากสี มีธูป เทียนและดอกไม้เป็นเครื่องบูชาพระ เพื่อใช้หนี้ธรณีสงฆ์ที่ทรายติดมือติดเท้าเวลาเราไปวัด ทรายที่ก่อพระเจดีย์นำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ต่างๆ หรือถมพื้นต่อไป ถือเป็นการทำบุญอีกลักษณะหนึ่งที่ได้ทั้งบุญความสนุกสนานและ
ความสามัคคี
 
ทรายเอามาจากไหน
          โดยทั่วไปประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายจะทำในว้นใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน โดยการขนทรายมาก่อเป็นรูปเจดีย์หรือสัตว์ต่างๆ ปักธงหลากสี มีธูป เทียนและดอกไม้เป็นเครื่องบูชาพระ เพื่อใช้หนี้ธรณีสงฆ์ที่ทรายติดมือติดเท้าเวลาเราไปวัด               ทรายที่ก่อพระเจดีย์นำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ หรือถมพื้นต่อไป ถือเป็นการทำบุญอีกลักษณะหนึ่งที่ได้ทั้งบุญความสนุกสนานและความสามัคคี
เทศกาลงานตรุษไทยประจำปีมี การประกวดแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายจัดให้มีการประกวดแข่งขันการก่อ
พระเจดีย์ทรายในวันสุดท้ายของการจัดงาน โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในพื้น
ที่ตำบลแหลมใหญ่ เรียกได้ว่า ฝากฝีมือไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบไป นั้นเ