• หน้าแรก
  • รวมรูปภาพ
  • คำขวัญวันเด็ก
  • คำขวัญ ๗๗ จังหวัด
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
ประเพณีสลากภัต
            สลากภัต คือการทำบุญด้วยการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ โดยวิธีให้พระจับสลาก เมื่อพระจับสลาก ได้
ของผู้ใดก็รับอาหารจากผู้นั้น ภาคอีสานก็นิยมทำบุญสลากภัตเช่นเดียวกัน แต่เรียกว่าบุญข้าวสลาก
สำหรับสลากภัตของภาคเหนือ จะเรียกว่า ทานข้าวสลาก หรือกิ๋นก๋วยสลาก
ความเป็นมา
            ที่มาของสลากภัตมีกล่าวไว้ต่างกัน ๓ เรื่อง คือ เรื่องแรกมีที่มาในวินัยบาลี คัมภีร์ทุลวรรค ว่าในครั้ง
ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวัน เมืองราชคฤห์ได้เกิดทุพภิกขภัย คือ ขาดแคลนอาหาร คน ทั่วไปที่เคยถวายอาหาร
แด่พระสงฆ์ก็ไม่สามารถถวายได้ครบทุกรูป จึงมีการถวายอาหารโดยวิธีต่าง ๆดังนี้ อุเทศภัต คือ ถวายอาหารแด่พระ
สงฆ์เพียงรูปหนึ่ง สองรูป หรือสามรูป นิมันภัต คือ ถวายแด่พระสงฆ์ที่ตนนิมนต์ มาสลากภัต คือ ให้พระจับ
สลากแล้วจึงถวายอาหารแด่พระที่จับสลากได้ปักขิตภัต คือ ถวายเฉพาะวันหนึ่งในปักษืข้างขึ้นหรือ
ข้างแรม และปาฎิทักภัต คือ สลากภัต จึงเป็นวิธีการถวายอาหารแด่พระอย่างหนึ่งเพื่อบรรเทาการขาดแคลนอาหาร
      
            เรื่องที่สองมีเล่าไว้ในคัมภีร์ธรรมบทว่า มียักษืตนหนึ่งชื่อกาลี รู้ฤกษ์ยามเป็นอย่างดีปีไหนฝนดีนางจะบอก
ให้ชาวนาทำนาบนที่ดิน ปีไหนฝนไม่ดีก็จะบอกให้ชาวนาทำนาในที่ลุ่มชาวเมืองต่างพากันทำมาหากินเจริญไม่เสียหาย
ชาวนาได้ระลึกถึงอุปการคุณของนางยักษ์ตนนี้จึงพากันนำเครื่องสักการะไปให้เป็นจำนวนมาก นางจึงนำ
เอาเครื่องสักการะนี้ถวายเป็นสลากแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่สืบมาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องที่สามมีอยู่ใน
หนังสืออานิสงส์สลากภัตว่า มีพระราชาองค์หนึ่งทรงช้างไปประพาสช้างนั้นได้เหยียบต้นข้าวของชาวนาเสียหาย
ชาวนาโกรธมากจึงถอนต้นตาลแบกมา เพื่อจะตีพระราชาให้ สมกับที่โกรธเมื่อพระราชาเห็นชายผู้นั้นแบกต้นตาล
วิ่งมาตีพระองค์ พระองค์ทรงลงจากหลังช้างแล้วแบกช้างวิ่งหนีจนรอดจากการตีของชายชาวนา เรื่องราว
ชาวบ้านเล่าต่อกันมาและสังสัยว่าทำไมชาวนาและพระราชาจึงมีพลังมากขนาดนั้น จนมีผู้นำความนี้ไปทูลถาม
พระพุทธเจ้า พระองค์ก็ตรัสว่า เพราะชายสองคนนี้ได้ถวายสลากภัตไว้ในชาติก่อน มาชาตินี้จึงมีกำลังมากมายมหาศาล เมื่อผู้คนได้ฟังเรื่องนี้แล้ว ต่างก็พากันถวายสลากภัตมาจนถึงปัจจุบัน พุทธสมาคม จึงได้ฟื้นฟูประเพณี
ถวายสลากภัตขึ้นในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามเอาไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป
บางสถานที่
ก็จัดในช่วงเข้าพรรษาก็มีสรูปก็แล้วแต่สถานที่นั้นจะจัดวันไหน