• หน้าแรก
  • รวมรูปภาพ
  • คำขวัญวันเด็ก
  • คำขวัญ ๗๗ จังหวัด
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
คำขวัญวันเด็ก
          คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฎฐมนตรี มอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปีโดย
  คำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายก
  รัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ(ก่อนถึงวัน-      วันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

           คำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
         พ.ศ. 2499 - จอมพล ป.พิบูลสงคราม จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
         พ.ศ. 2502 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
         พ.ศ. 2503 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
         พ.ศ. 2504 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ใน
                                                           ระเบียบวินัย
         พ.ศ. 2505 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
         พ.ศ. 2506 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่น
                                                           เพียรมากที่สุด
         พ.ศ. 2507 ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
         พ.ศ. 2508 - จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
         พ.ศ. 2509 - จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
         พ.ศ. 2510 - จอมพล ถนอม กิตติขจร อนาคตของชาติจะสุกใสหากเด็กไทยแข็งแรง
                                                           ดีมีความประพฤติเรียบร้อย
         พ.ศ. 2511 - จอมพล ถนอม กิตติขจร ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต
                                                           ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยเฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง

         พ.ศ. 2512 - จอมพล ถนอม กิตติขจร รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
         พ.ศ. 2513 - จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
         พ.ศ. 2514 - จอมพล ถนอม กิตติขจร ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความ
                                                           สุขความเจริญ

         พ.ศ. 2515 - จอมพล ถนอม กิตติขจร เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
         พ.ศ. 2516 - จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
         พ.ศ. 2517 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สามัคคีคือพลัง
         พ.ศ. 2518 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เด็กดีคือทายาทของชาติไทยต้องร่วมใจร่วมพลังสร้าง
                                                        ความสามัคคี

         พ.ศ. 2519 - หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี
                                                                     มีวินัยเสียแต่บัดนี้

         พ.ศ. 2520 - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
         พ.ศ. 2521 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
         พ.ศ. 2522 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
         พ.ศ. 2523 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
         พ.ศ. 2524 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
         พ.ศ. 2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                                              เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
         พ.ศ. 2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
         พ.ศ. 2527 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
         พ.ศ. 2528 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
         พ.ศ. 2529 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
         พ.ศ. 2530 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
         พ.ศ. 2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
         พ.ศ. 2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
         พ.ศ. 2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
         พ.ศ. 2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
         พ.ศ. 2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
         พ.ศ. 2536 - นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
         พ.ศ. 2537 - นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
         พ.ศ. 2538 - นายชวน หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
         พ.ศ. 2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
         พ.ศ. 2540 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
         พ.ศ. 2541 - นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
         พ.ศ. 2542 - นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
         พ.ศ. 2543 - นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
         พ.ศ. 2544 - นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
         พ.ศ. 2545 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
         พ.ศ. 2546 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
         พ.ศ. 2547 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
         พ.ศ. 2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
         พ.ศ. 2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
         พ.ศ. 2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
           พ.ศ. 2551 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
         พ.ศ. 2552-นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
         พ.ศ. 2553-นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
         พ.ศ. 2554- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
         พ.ศ. 2555- นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย
                                                            ใส่ใจเทคโนโลยี

         พ.ศ. 2556- นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
         พ.ศ. 2557- นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง
         พ.ศ. 2558- พลเอกประยุตธ์ จันทร์โอชา ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสู่อนาคต
         พ.ศ. 2559- พลเอกประยุตธ์ จันทร์โอชา เด็กดี  หมั่นเพียร  เรียนรู้  สู่อนาคต
         พ.ศ. 2560- พลเอกประยุตธ์ จันทร์โอชา
เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
         พ.ศ. 2561- พลเอกประยุตธ์ จันทร์โอชา รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
         พ.ศ. 2562- พลเอกประยุตธ์ จันทร์โอชา เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ